Skip to main content

Handelsbetingelser for forbrugere

1. Introduktion

1.1. Lægerne Danmark (”Platformen”) formidler sundhedsydelser i kategorien almen lægehjælp (”Konsultation”).

1.2. Konsultationerne sælges og udføres for af praktiserende speciallæger tilknyttet Platformen (”Lægen”) som selvstændigt erhvervsdrivende for egen regning og risiko. Lægen er ikke ansat hos Platformen og Konsultationen leveres derfor ikke af Platformen. Platformen yder ikke Konsultationer og er ikke ansvarlig for dem.

1.3. Alle Læger har speciale i almen medicin med autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed og de arbejder i klinikker med ydernummer til at behandle patienter for det offentlige.

2. Bestilling og køb

2.1. Du bestiller tid til en Konsultation på www.lægernedanmark.dk (”Hjemmesiden”). Du modtager en bekræftelse på den e-mailadresse, som du har oplyst.

2.2. Du køber Konsultationen af Lægen ved fysisk fremmøde på Lægens adresse eller som videomøde efter nærmere aftale. 

2.3. Det er en forudsætning for at udføre Konsultationen, at du giver Lægen dit samtykke til at modtage sundhedsydelsen. Såfremt du er under 15 år gammel, skal du følges med en forælder eller værge. 

2.4. Såfremt du bliver forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal du bestille et nyt tidspunkt eller aflyse din tid. Aflysning skal ske på Hjemmesiden. Se nærmere nedenfor om Udeblivelsesgebyr under afsnittet Udeblivelse, aflysning og flytning.

3. Konsultation

3.1. Konsultationen udføres på den dato og det tidspunkt, som du har bestilt.

3.2. En Konsultation består i en samtale eventuelt suppleret af en fysisk undersøgelse med henblik på udredning og et behandlingsforløb, herunder eksempelvis diagnosticering, udskrivning af lægemidler og/eller henvisning til speciallægehjælp. 

3.3. Konsultationen varer 15-60 minutter afhængig af årsag til henvendelsen.

3.4. Lægen har ansvaret for, at Konsultationen efterlever de lægefaglige krav og retningslinjer på området, journalføring, indberetninger, indtastning i FMK, mv.

3.5. Ved Konsultationen vurderer Lægen, om der er lægefagligt behov for tillægsydelser, fx EKG, halspodning, blod- og vævsprøver, m. (”Tillægsydelser”).

4. Priser

4.1. Prisen for en Konsultation afhænger af dens varighed og af, om den finder sted fysisk eller som et videomøde.  Du aftaler selv eventuelle Tillægsydelser direkte med Lægen i forbindelse med Konsultationen. 

4.2. Priser for Konsultationer og de fleste Tillægsydelser findes på Hjemmesiden.

4.3. Konsultationer og Tillægsydelser er med visse undtagelser momsfritaget. Eventuel moms vil blive oplyst i forbindelse med købet.

5. Betaling

5.1. Platformen og Lægen samarbejder med Easypay for at opretholde en sikker betalingsløsning. Når du bekræfter din tidsbestilling, benytter vi de betalingskortoplysninger, som du har oplyst i forbindelse med tidsbestillingen, til at reservere Prisen for din Konsultation på din konto, se punkt 4.1.

5.2. Ved endt Konsultation betaler du ved, at Platformen på vegne af Lægen trækker det reserverede fra din konto. Du modtager efterfølgende en kvittering på e-mail.

5.3. Eventuelle Tillægsydelser betaler du kontant hos Lægen i forbindelse med Konsultationen. Du kan betale med betalingskort eller MobilePay. Du modtager kvitteringen for dit køb af Tillægsydelser direkte fra Lægen på e-mail eller i papirformat.

5.4. Punkt 5.1 – punkt 5.3 gælder ikke, hvis du bestiller tid som medarbejder eller forsikringsdækket i henhold til din arbejdsgivers eller forsikringsselskabs aftale med Platformen om betaling for Konsultationer, tillægsydelser og eventuelt Aflysningsgebyr.

5.5. Såfremt du udebliver eller ønsker at aflyse eller flytte din tidsbestilling senere end 24 timer før det aftalte tidspunkt, har Lægen ret til et Aflysningsgebyr. Se om Aflysningsgebyr nedenfor under afsnittet Udeblivelse, aflysning og flytning.

6. Udeblivelse, aflysning og flytning

6.1. Din fortrydelsesret bortfalder 24 timer før det aftalte tidspunkt for Konsultation, da Lægen forbereder din Konsultation fra dette tidspunkt jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2. Hvis du eksempelvis har bestilt tid kl. 18:00, skal du aflyse eller flytte din tid senest kl. 18:00 dagen forinden. Lægen har ret til at opkræve et gebyr svarende det reserverede beløb, jf. punkt 5.1 (”Aflysningsgebyr”), hvis du udebliver eller ønsker at aflyse eller flytte din tid senere end 24 timer før det aftalte tidspunkt for Konsultation. Du samtykker til, at Platformen på vegne af Lægen må trække Aflysningsgebyret i forbindelse med din tidsbestilling. 

7. Ansvarsforhold

7.1. Platformen tager forbehold for tryk- og prisfejl.

7.2. Platformen er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

7.3. Platformen yder ikke Konsultationer og er ikke ansvarlig for dem.

7.4. Platformen kan kun gøres ansvarlig for skader eller tab, der kan henføres direkte til brug af Platformen, herunder formidling af Konsultationen. Platformen har ikke ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte eller afledt tab. 

7.5. Lægen er ansvarlig for Konsultationen efter lov om klage- og erstatningsansvar inden for sundhedsvæsenet samt efter dansk rets almindelige regler. 

7.6. For skader opstået som led i en Konsultation henvises til Patienterstatningen www.pebl.dk.

8. Utilsigtede hændelser

8.1. Du kan indberette en utilsigtet hændelse til Platformen eller direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

9. Klager

9.1. Det er muligt at klage over Konsultationen til:

Lægerne Danmark ApS
Philip Heymans alle 17, 1. sal
2900 Hellerup
CVR nr. 41770864
mail@laegernedanmark.dk

9.2. Du kan også klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via https://kpo.naevneneshus.dk eller anvende EU-kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.3. Det er også muligt at klage direkte til:

Styrelsen for Patientklager, Olof Palmes Allé 18 H, 8200 Aarhus N, Tlf. 72 33 05 00, www.stpk.dk

Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, www.datatilsynet.dk

9.4. Såfremt du ønsker nærmere vejledning om dine klagemuligheder, er du velkommen til at kontakte Platformen.

10 Force majeure

10.1. Platformen påtager sig ikke noget ansvar for manglende eller forsinket levering af ydelser som følge af force majeure eller andre uforudsete hindringer eller vanskeligheder, som ligger udenfor Platformens kontrol. Som force majeure anses eksempelvis naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejrforhold, krig, terrorisme, epidemier, oprør og uroligheder, myndighedsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, blokade og andre arbejdskonflikter, samt manglende eller forsinket levering af ydelser fra Platformens sædvanlige underleverandører, der skyldes force majeure. 

11. Personoplysninger

11.1.Platformen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning som nærmere beskrevet i Platformens privatlivspolitik https://laegernedanmark.dk/privatlivspolitik/

12. Lovvalg og værneting

12.1. Platformen og Behandlingerne er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole. 

13. Kontakt

13.1. Henvendelse med eventuelle spørgsmål og klager kan sendes til: 

Lægerne Danmark ApS
Philip Heymans Alle 17, 1. sal
2900 Hellerup
CVR nr. 41770864
mail@laegernedanmark.dk